Design a site like this with WordPress.com
เริ่มได้

สร้างระบบคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร “เป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อชุมชน คนทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำคุณธรรม สร้างพฤติกรรมความพอเพียง”

ข่าวประชาสัมพันธ์

📌ค่ายวิทยาศาสตร์ ต้อนรับเปิดเทอม🤓 สำหรับ นักเรียน นักศึกษา กศน. จองตอนนี้ แถมฟรี‼️โปรโมชั่นส่วนลดพิเศษ รีบด่วนจำนวนจำกัด หลักสูตรค่าย

 • ค่ายโครงงาน
 • ค่ายวิทยาการคำนวณ
 • ค่ายดาราศาสตร์
 • ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
 • ค่าย STEM
 • ค่ายบูรณาการการเรียนรู้ (โปรแกรมเฉพาะ)
 • walk rally
  ✅ค่ายไป-กลับ
  ✅ค่าย 2 วัน 1 คืน
  ✅ค่าย 3 วัน 2 คืน
  โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนเรียนรู้ในการทำกิจกรรม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ โดยมีเป้าหมายสำหรับกิจกรรมค่ายเพื่อฝึกให้เด็กได้มีการเรียนรู้ในสถานการณ์ต่าง ๆ นอกเหนือจากการจัดในห้องเรียน เน้นให้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง การทำกิจกรรมต่างๆ และสรุปบทเรียนโดยมีวิทยากร พี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำปรึกษา 💥
  สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 034-452122 ต่อ 103 (งานค่าย)

📢 📢 📢 มาตรการและกฎระเบียบสำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร

📢 📢 📢 📢 รายงานผลการดำเนินงาน 4 นโยบายเร่งด่วน 6 WOW กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Scan for download

📢 📢 📢 บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 เรื่อง

📢 📢 📢 ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง การเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 จังหวัดสมุทรสาคร

📌บทเรียนออนไลน์ ฐานสวนสมุนไพรในรูปแบบ 360 view

โดยนางประภากร ไหลล้น
ครูผู้ช่วย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร

ที่ตั้ง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร 28/44 ม.1 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 034 452-122 อีเมล์ scissk.net@gmail.com Hours จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. ( เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดเฉพาะนิทรรศการเมืองเด็ก )
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close